Design, synthesis, and evaluation of VEGFR-targeted macromolecular MRI contrast agent based on biotin–avidin-specific binding

Article English OPEN
Liu,Yongjun; Wu,Xiaoyun; Sun,Xiaohe; Wang,Dan; Zhong,Ying; Jiang,Dandan; Wang,Tianqi; Yu,Dexin; Zhang,Na;
(2017)

Yongjun Liu,1 Xiaoyun Wu,1 Xiaohe Sun,1 Dan Wang,1 Ying Zhong,1 Dandan Jiang,1 Tianqi Wang,1 Dexin Yu,2 Na Zhang1 1School of Pharmaceutical Science, Shandong University, 2Department of Radiology Medicine, Qilu Hospital, Jinan, People’s Republic of China Abst... View more
Share - Bookmark