publication . Article . 2016

el comte arnau la migracio d un mite

Maria de la Pau Janer Mulet;
Open Access
  • Published: 29 Jun 2016 Journal: SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, volume 7 (eissn: 2340-4841, Copyright policy)
  • Publisher: Universitat de Valencia
Abstract
Resum: En aquest article es presenta l’estudi de la figura del comte Arnau, heroi llegendari sorgit a les terres de la Catalunya Vella el drama del qual ha travessat els segles i ha estat difos per mitja d’una balada i uns textos llegendaris de caracter oral. El senyor poderos i malvat, sacrileg sense escrupols i amic del diable, apareix a la seva esposa despres de mort, sorgit de l’infern, com una anima en pena que recorre la terra muntat en un cavall de flames. La balada, en forma de dialeg entre la dama i l’espectre del comte, ens reconta la causa de la seva condemna: «per soldades mal pagades», perque no paga els jornals que havia promes als seus treballador...
Subjects
free text keywords: Legend, media_common.quotation_subject, media_common, Art history, Humanities, Literature, business.industry, business, Ballad, HERO, Art
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue