Corrigendum: Identification of a Novel Small RNA srvg23535 in Vibrio alginolyticus ZJ-T and Its Characterization With Phenotype MicroArray Technology

Article English OPEN
Yiqin Deng; Yiqin Deng; Youlu Su; Songlin Liu; Zhixun Guo; Changhong Cheng; Hongling Ma; Jinjun Wu; Juan Feng; Chang Chen; Chang Chen;
(2019)
Share - Bookmark