publication . Article . 2015

The Role of Public Relations on the Rise of Financial Performance in Business and Public Relations Perception

Ercan ÖZEN; Filiz KILINÇ;
Open Access Turkish
  • Published: 14 Jan 2015
  • Publisher: Usak University
Abstract
The purpose of the study is to explore the perception of public relations among business managers and find out importance of public relations for business. Moreover, this study examines effect of public relations on financial performance. A sample of data was collected among 115 companies managers in an Organized Industrial Zone District. Structural Equation Modeling (SEM) and ANOVA are used to analyze data.According to the results generally managers use public relations term instead of customer relations. There is a positive correlation between pay attention to public relation and popularity of business. Additionally, result of the study suggest that public relations effects to financial performance of companies positively.Finally, the study has practical implications for policy makers and business managers in terms of the role of public relations to communicate with stakeholders. 
Bu çalışmanın amacı; işletmelerin halkla ilişkiler algısını ve halkla ilişkilere verdikleri önemi ortaya koymak ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerin finansal performanslarına etkisini ölçmektir. Bunun için, 115 işletmenin yöneticileri ile yapılan anket’ten elde edilen veriler, yapısal eşitlik modeli (YEM) ve ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir.Sonuçlara göre; yöneticiler halkla ilişkiler terimini genellikle müşteri ilişkileri yerine kullanmaktadır. Halkla ilişkilere verilen önemle işletmenin bilinirliği arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. Çalışmanın bir diğer sonucu halkla ilişkilerin işletmelerin finansal performansını olumlu olarak etkilediğini öne sürmektedir.Son olarak, bu çalışma politika yapıcılara ve işletme yöneticilerine paydaşlarıyla daha etkin bir iletişim kurabilmek için halkla ilişkilerin önemiyle ilgili önerilerde bulunmaktadır.
Subjects
free text keywords: Financial Performance, Business, Public Relations, Perception, Finansal Performans, İşletme, Halkla İlişkiler, Algı, Financial Performance, Business, Public Relations, Perception, lcsh:Political science, lcsh:J, lcsh:Business, lcsh:HF5001-6182, lcsh:Economics as a science, lcsh:HB71-74
Any information missing or wrong?Report an Issue