Genetic Diversity of Wild Rice Species in Yunnan Province of China

Article English OPEN
Zai-quan CHENG; Fu-you YING; Ding-qing LI; Teng-qiong YU; Jian FU; Hui-jun YAN; Qiao-fang ZHONG; Dun-yu ZHANG; Wei-jiao LI; Xing-qi HUANG;
(2012)

Yunnan Province of China is one of the important centers for origin and evolution of cultivated rice worldwide. Wild rice is the ancestor of the cultivated rice. Many elite traits of wild rice have widened the genetic basis in cultivated rice. However, many populations ... View more
Share - Bookmark