Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Article . 2011

Zespół nakładania astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Jadwiga Kroczyńska-Bednarek; Paweł Górski; Iwona Grzelewska-Rzymowska;
Open Access
English
Published: 01 Jul 2011 Journal: Pediatria i Medycyna Rodzinna, volume 7, issue 2, pages 136-143 (issn: 1734-1531, eissn: 2451-0742, Copyright policy )
Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to zapalne choroby dróg oddechowych, które łączy obecność ograniczenia przepływu powierza przez drogi oddechowe podkreślane w ich definicji. Zapalenie, które leży u podłoża obu chorób, różni się jakościowo rodzajem przeważających komórek i głównych mediatorów zapalnych. Inna jest też na ogół odpowiedź na leki rozszerzające oskrzela w astmie i POChP. Pomimo tych różnic i znaczących odrębności naturalnego przebiegu, rokowania i patogenezy właściwe rozpoznanie obu chorób w praktyce jest trudne, a niekiedy nawet niemożliwe z powodu nakładania się cech astmy i POChP u tego samego pacjenta. Wraz z upływem lat u części chorych na astmę dochodzi do utrwalenia się obturacji, a wielu pacjentów z POChP wykazuje istotną reaktywność oskrzeli i częściową odwracalność obturacji. Nawet profil zapalenia w ciężkiej astmie może zmieniać się na podobny do obserwowanego w POChP, a zaostrzenie POChP przebiega niejednokrotnie z większym udziałem eozynofilów. Głównej przyczyny takiego współwystępowania obu schorzeń (zespołu nakładania) upatruje się we wspólnych czynnikach ryzyka i fakcie, że sama astma może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia POChP. Powszechność zjawiska zmusza do wypracowania skutecznych metod zapobiegania rozwojowi zespołu nakładania, lepszego różnicowania obu chorób, a w przypadku ich współistnienia – do poszukiwania optymalnych sposobów postępowania i leczenia.
Subjects by Vocabulary

Library of Congress Subject Headings: lcsh:Medicine lcsh:R

Subjects

astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zespół nakładania, zapalenie, test odwracalności, nieswoista nadreaktywność oskrzeli

54 references, page 1 of 6

Institute, Bethesda 2002: 1-116. Publication No. 02-3659.

Last Update 2008. Adres: www g.inasthmac.om. 2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

tute, Bethesda 2001. Publication No. 2701: 1-108. Last

Update 2008. Adres: www g.oldcopdc.om. 3. Marsh SE.,. Travers J,. Weatherall M. i wsp:. Proportion-

al classifications of COPD phenotypes. Thorax 2008; 63:

761-767. 4. Silva GE.,. Sherrill DL.,. Guerra S,. Barbee RA.:. Asthma

2004; 126: 59-65. 5. Gibson P. G. , Simpson J. L. : The overlap syndrome of

tant is it? Thorax 2009; 64: 728-735. 6. Dima E. , Rovina N. , Gerassimou C. i wsp. : Pulmonary

Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis. 2010; 5: 287-296. 7. Sin BA.,. Akkoca Ö,. Saryal S. i wsp:. Differences between

Clin. Immunol. 2006; 16: 44-50. 8. Mannino D. M. , Gagnon R. C. , Petty T. L. , Lydick E. :

Download from
lock_open
moresidebar