publication . Article . 2011

DÉCADAS DE EDUCACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN FINLANDIA

Kupiainen, Reijo; Sintonen, Sara; Suoranta, Juha;
Open Access Spanish
  • Published: 24 Jan 2011 Journal: PROFESORADO (issn: 1138-414X, eissn: 1989-639X, Copyright policy)
  • Publisher: Grupo FORCE, Universidad de Granada
  • Country: Spain
Abstract
Grupo de Investigación FORCE (Formación Centrada en la Escuela) Universidad de Granada
Subjects
free text keywords: Educación finlandesa de medios, Etapas, Formación del profesorado, Investigación sobre educación en medios, Finnish media education, Stages, Training of teachers, Research on media education, Education, L, Theory and practice of education, LB5-3640
Related Organizations
31 references, page 1 of 3

5. Medios de comunicación audiovisual: 1980 y 1990 10. La investigación en la educación en medios de comunicación en Finlandia Aviram, Aharom & Talmi, Deborah (2005). The Impact of Information and Communication Technology on Education: the missing discourse between three different paradigms. E-Learning 2 (2), 161-191. Online: http://dx.doi.org/10.2304/elea.2005.2.2.5 (Consultada 5 March 2007).

Buckingham, D. (1992). Teaching About the Media. En Teoksessa Lusted, D. (Eds.) The Media Studies Book. A Guide for Teachers. London: Routledge. 12-35.

Buckingham, D. (2000). After the Death of Childhood. Growing up in the Age of Electronic Media. Cambridge: Polity Press.

Buckingham, D. (2003a). Media Education and the End of the Critical Consumer. Harward Educational Review, 73 (3), 309-327.

Buckingham, D. (2003b). Media Education. Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity.

Burn, A. & Durran, J. (2007). Media Literacy in Schools. Practice, Production and Progression. London: Paul Chapman Publishing.

Dreyfus, H. L. (2001). On the Internet. London/New York: Routledge. Elokuvakasvatuksen seminaarin raportti. Jämsänkoski 29.-30.04. 1975.

Freire, P. (1996). Pedagogy of the Oppressed (New rev. ed). Harmondsworth: Penguin.

Kotilainen, S. & Kivikuru, U.(1999). Mediakasvatus ihanteiden ja todellisuuden ristipaineessa. Teoksessa Kotilainen, S. & Hankala, M. & Kivikuru, U. (Eds.) Mediakasvatus. Helsinki: Edita. 13-28.

Kotilainen, S. & Rantala L. (2007). Yhteiskunnallista mediakasvatusta tietoverkossa. In Arola, P. & Sallila, P. (Eds.) Koulussa kansalaiseksi. Opettaja ja aktiivinen koulukulttuuri. Helsinki: Kansanvalistusseura, 128-148.

Kotilainen, S. & Suoranta, J. (2005). Mediakasvatuksen kaipuu - ajatuksia alan tutkimuksen kehittämistarpeista. In OM 5/2005. Mediakasvatus. Kansalliset kehittämistarpeet. Oikeusministeriön julkaisuja 5/2005. 73-77.

Kotilainen, S. (2001). Mediakulttuurin haasteita opettajankoulutukselle. Acta Universitatis Tamperensis 807, Tampere: Tampereen yliopisto. [OpenAIRE]

Kupiainen, R. (2005). Mediakasvatuksen eetos. Fenomenologinen tutkimus mediakasvatuksen etiikasta. Acta Universitatis Lapponiensis 86. Rovaniemi: Lapin yliopiston julkaisuja.

Kurkela, Vesa (2000). Työväeniltamat, valistus ja karnevaali. In Krekola, Joni, SalmiLouhi, S. (1969). Miten opettaa elokuvaa. Helsingin Sanomat 13.10. 1969 Mäki-Tuuri, A. & Vilhunen, A. (toim.) (1990). Mediat ja merkitykset. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XXXVII. Äidinkielen opettajain liitto 1990.

Masterman, L. (1989)., Medioita oppimassa - mediakasvatuksen perusteet. Suom. T.

31 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue