Effect of a Polymercaptan Material on the Electro-Optical Properties of Polymer-Dispersed Liquid Crystal Films

Article English OPEN
Sun, Yujian; Zhang, Cuihong; Zhou, Le; Fang, Hua; Huang, Jianhua; Ma, Haipeng; Zhang, Yi; Yang, Jie; Zhang, Lan-Ying; Song, Ping; Gao, Yanzi; Xiao, Jiumei; Li, Fasheng; Li, Kexuan;
(2016)

Polymer-dispersed liquid crystal (PDLC) films were prepared by the ultraviolet-light-induced polymerization of photopolymerizable monomers in nematic liquid crystal/chiral dopant/thiol-acrylate reaction monomer composites. The effects of the chiral dopant and crosslinki... View more
Share - Bookmark