publication . Article . 2018

Changes in river channel pattern as a result of the construction, operation and decommissioning of watermills - the case of the middle reach of the River Liswarta near Krzepice, Poland

Maria Fajer;
Open Access English
  • Published: 01 Mar 2018
  • Country: Poland
Abstract
<jats:title>Abstract</jats:title><jats:p>Changes in river channel pattern in the middle reach of the River Liswarta and in the lower reaches of its tributaries near Krzepice were analysed, and were related to the construction, operation and decommissioning of watermills. For this purpose, old maps which covered the period from the beginning of the 18<jats:sup>th</jats:sup> century until the 20<jats:sup>th</jats:sup> century were used alongside written historical sources. Maps from the first half of the 19<jats:sup>th</jats:sup> century provided valuable source material. Traces of old mill water systems in the valley floor were analysed on the basis of a numerica...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: watermill, multi-channel river pattern, old maps, mill race, River Liswarta, Estuary, geography.geographical_feature_category, geography, Mill, Geology, Hydraulic structure, Tributary, Nuclear decommissioning, Hydrology, Communication channel, Channel (geography), lcsh:Environmental sciences, lcsh:GE1-350
Related Organizations
64 references, page 1 of 5

Baranowski B. 1977. Polskie młynarstwo. Ossolineum, Wrocław.

Bishop P., Muñoz-Salinas E. 2013. Tectonics, geomorphology and water mill location in Scotland and the potential impacts of mill dam failure. Applied Geography, 42: 195-205. [OpenAIRE]

Brown A.G. 1997. Alluvial Geoarchaeology: Floodplain Archaeology and Environmental Change. Cambridge University Press.

Brykała D. 2005. Rekonstrukcja retencji zbiornikowej zlewni Skrwy Lewej w ciągu ostatnich 200 lat. Przegląd Geograficzny, 77, 1: 69-89.

Bujakowski W. (ed.) 2006. Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego wraz z programem wykonawczym dla wybranych obszarów województwa, cz. 2 Projekt programu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach nieprzemysłowych województwa śląskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków - Katowice, pp. 81-93.

Cieśla R. 1997. Blask dawnych Krzepic. Krzepice.

Dembińska M. 1973. Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej X-XIV w. Wrocław.

Downward S., Skinner K. 2005. Working rivers: the geomorphological legacy of English freshwater mills. Area, 37, 2: 138-147.

Drzewiecki P., Karpiński H., Sieklucki J. (eds) 1904. Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1904. Stowarzyszenie Techników, Warszawa.

Dynowska I. 1971. Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, 28: 1-155.

Fajer M. 2004. Morfologiczne i geologiczne uwarunkowania rozwoju doliny Liswarty w holocenie. Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ, 32: 1-108.

Fajer M. 2011. Antropogeniczne przeobrażenia den dolin rzecznych na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej w XVIII-XX w. [in:] A. Zieliński (ed.) Znane fakty - nowe interpretacje w geologii i geomorfologii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Geografii, Kielce: 9-22.

Fajer M., Waga J. M. 2002. Transformations in hydrological system of the Liswarta caused by human economic activity during hundred years. [in:] V.N. Andrejchuk, V.P. Korzhyk (eds) Regional aspects of land use. ChernivtsySosnowiec: 45-50.

Fajer M., Waga J.M. 2010. Uwarunkowania lokalizacji siłowni wodnych na Liswarcie. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 41: 19-21.

Fajer M., Woskowicz-Ślęzak B. 2016. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji dawnych młynów wodnych nad dolną Liswartą. Acta Geographica Silesiana, 22: 25-33. [OpenAIRE]

64 references, page 1 of 5
Any information missing or wrong?Report an Issue