حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه های Ornithobacterium rhinotracheale مرتبط با بیماریهای تنفسی

Article English OPEN
منصور بنانی; سیدعلی پوربخش; ا.ح. دیهیمی;
(2004)

187 commercial checken flocks affected with respiratory diseases were examined for Ornithobacterium rhinotracheale isolation. The bacterium was isolated from 105 (56.2%) poultry flocks. Drug sensitivity test using standard disk diffusion technique was performed with 19 ... View more
Share - Bookmark