publication . Article . 2017

Assessing the Approaches to Classification of the State Financial Control

Baraniuk Yurii R.;
Open Access English
  • Published: 01 Nov 2017 Journal: Bìznes Inform (issn: 2222-4459, eissn: 2311-116X, Copyright policy)
  • Publisher: Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine
Abstract
The article is aimed at assessing the approaches to classification of the State financial control, as well as disclosing the relationship and differences between its forms, types and methods. The results of comparative analysis of existing classifications of the State financial control have been covered. The substantiation of its identification by forms, types and methods of control was explored. Clarification of the interpretation of the concepts of «form of control», «type of control», «subtype of control», «method of control», «methodical reception of control» has been provided. It has been determined that the form of the State financial control is a manifest...
Subjects
free text keywords: the State financial control, classification, form, type, method, Business, HF5001-6182
Download from
Bìznes Inform
Article . 2017
17 references, page 1 of 2

Artiukh, O. V. “Suchasne usvidomlennia metodu v systemi kontroliu“ [Modern awareness of the method in the control system]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky. Vol. 1, no. 20 (2016): 168-171.

Bondar, A. V. “Klasyfikatsiia derzhavnoho kontroliu za orha - nizatsiieiu ta zdiisnenniam hospodarskoi diialnosti“ [Classification of state control over the organization and implementation of economic activity]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, no. 2 (2012): 100-103.

Chuhunov, I. Ya., and Futoranska, Yu. M. “Kontseptualni zasady rozvytku systemy derzhavnoho vnutrishnyoho finansovoho kontroliu Ukrainy“ [Conceptual framework for the development of the system of state internal financial control of Ukraine]. Naukovi pratsi NDFI, no. 1 (2010): 15-23.

Fursa, V. A., and Zubenko, I. M. “Teoretychni aspekty finanso - vo-hospodarskoho kontroliu“ [Theoretical aspects of financial and economic control]. Biznes Inform, no. 1 (2012): 182-186.

Hupalovska, M. B.“Novi pidkhody do klasyfikatsii derzhavno - ho finansovoho kontroliu“ [New approaches to the classification of public financial control]. Efektyvna ekonomika. 2015. http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4523

Katrosha, L. V. “Vydy derzhavnoho finansovoho kontroliu“ [Types of public financial control]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, no. 36 (2012): 194-199.

Katrosha, L. V. “Metody derzhavnoho finansovoho kontro - liu yak sposib zapobihannia zlovzhyvanniam u sferi derzhavnykh zakupivel“ [Methods of state financial control as a way to prevent abuse in the field of public procurement]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy, no. 37 (2013): 256-265. [OpenAIRE]

[Legal Act of Ukraine] (1993). http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2939-12

[Legal Act of Ukraine] (2008). http://search.ligazakon.ua/l_ doc2.nsf/link1/JF1K400A.html

Maksimova, V. F. Orhanizatsiia derzhavnoho finansovoho kon ­ troliu [Organization of state financial control]. Odesa: ONEU, 2012.

Mazaraki, A. A., and Volosovych, S. V. “Dominanty instytutsiinoi modernizatsii finansovoi systemy Ukrainy“ [The domains of institutional modernization of Ukraine's financial system]. Visnyk KNTEU, no. 1 (2016): 5-23.

Mykhailenko, O. H. “Mistse audytu v systemi natsionalnoho ifnansovoho kontroliu“ [Audit place in the system of national finan - cial control]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, no. 18 (2) (2010): 146-151.

Repetko, O. O. “Metodolohichni pidkhody do rozmezhuvannia form i metodiv finansovoho kontroliu v teorii ta praktytsi derzhavnoho upravlinnia“ [Methodological approaches to the differentiation of forms and methods of financial control in the theory and practice of public administration]. Derzhavne upravlinnia: teoriia i praktyka, no. 1 (2010): 141-152.

Shevchenko, N. V. “Mekhanizm otsinky efektyvnosti derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini“ [The mechanism for assessing the eefctiveness of public financial control in Ukraine]: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk: 08.00.08, 2011.

Stefaniuk, I. B. “Derzhavnyi finansovyi kontrol: klasyfikatsiini kharakterystyky“ [State financial control: classification characteris - tics]. Visnyk KNTEU, no. 4 (2011): 42-51.

17 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue