publication . Article . 2015

Vplyv sociálno-psychologického výcviku na vyhorenie, zaangažovanost a rezilienciu u študentov

Zuzana Škodová; Petra Lajčiaková;
Open Access
  • Published: 01 Sep 2015 Journal: Central European Journal of Nursing and Midwifery, volume 6, pages 313-319 (issn: 2336-3517, eissn: 2336-3517, Copyright policy)
  • Publisher: University of Ostrava
Abstract
Cieľ: Cieľom studie bolo preskumať, ci socialno-psychologický výcvik zameraný na zvysovanie socialnych a copingových zrucnosti ma pozitivny vplyv na vyhorenie a mieru zaangažovanosti u studentov pomahajucich profesii. Design: Bol využitý kvazi experimentalny výskumný dizajn. Metodika: Ucastnikmi výskumu bolo 97 studentov (20,2 ± 1,49; 95,9 % žien) psychologie, osetrovateľstva a porodnej asistencie (50 studentov v experimentalnej skupine zucastňujucej sa výcviku, 47 studentov v kontrolnej skupine). Na meranie vyhorenia bola použita Skala syndromu vyhorenia v skole (SBI); ďalej boli použite Antonovskeho skala zmyslu pre integritu (SOC), Utrechtska skala pracovnej ...
Subjects
free text keywords: General Nursing, burnout syndrome, psychosocial training, engagement, prevention, students of healthcare professions, Nursing, RT1-120, Gynecology and obstetrics, RG1-991, Clinical psychology, Psychosocial, Burnout, Post hoc, Psychology
Any information missing or wrong?Report an Issue