publication . Article . 2013

SOME OBSERVATIONS ON THE DESIGN OF NOISE BARRIERS

Arkadiusz BOCZKOWSKI;
Open Access English
  • Published: 01 Apr 2013 Journal: Management Systems in Production Engineering (issn: 2299-0461, Copyright policy)
  • Publisher: P.A. NOVA S.A.
Abstract
The issue connected with effectiveness of noise barriers has been the subject of numerous considerations among acousticians. On the one hand, noise barriers are still the most popular and the most frequently used protection against traffic noise, on the other hand, however, the excessive number of noise barriers and the results of research focusing on effectiveness of the existing barriers make us reflect whether it is reasonable to use them. Very often low effectiveness of noise barriers is related to a badly conducted designing process. This article presents the basic mistakes made by noise barriers’ designers and the consequences thereof. Next, the paper desc...
Subjects
free text keywords: acoustic screens, screen design, the effectiveness of screens, Production management. Operations management, TS155-194

[1]  Boczkowski  A.:  Designing  of  noise  protec on  systems  in industrial environment. [in:] Biały W., KaźmierczakJ.  (eds.):  Systems  supporng   producon   engineering.  Wydawnictwo  Pracowni  Komputerowej  Jacka  Skalmierskiego. Gliwice 2012, pp. 42‐50. 

[2]  Boczkowski  A.,  Komoniewski  M.:  Weryfikacja  algorytmów obliczania efektywności ekranowania drogowych  ekranów  akustycznych  w  warunkach  rzeczywistych.  Materiały  XXXI  Zimowej  Szkoły  Zwalczania  Zagrożeń  Wibroakustycznych. Gliwice‐Szczyrk 2003, s. 13‐20. 

[3]  Boczkowski A., Koźlik G.: Weryfikacja dokładności obliczeń  emisji  akustycznej  źródeł  hałasu  drogowego  w  zależności  od  przyjętego  sposobu  modelowania  źró‐ dła. Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń  Wibroakustycznych. Gliwice‐Szczyrk 2012, s. 17‐29. 

[4]  Engel  Z.:  Ochrona  środowiska  przed  drganiami  i  hałasem. PWN. Warszawa 2001. 

[5]  Engel Z., Sadowski J., Stawicka‐Wałkowska M., Zaremba  S.:  Ekrany  akustyczne.  Ministerstwo  OŚZNiL,  Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH. Kraków 1990. 

[6]  Kucharski  R.,  Szymański  Z.:  Wytyczne  stosowania  i  projektowania ekranów akustycznych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Instytut Ochrony  Środowiska. Zakład Akustyki Środowiska. Warszawa 2008. 

[7]  Matuszak  Z.:  Uwagi  o  badaniach  infradźwięków  na  morskich  obiektach  pływających.  Management  Systems in Producon  Engineering. No. 1(1), 2011, pp. 14 ‐18. 

[8]  Mikrut  A.:  Opracowanie  sposobu  wykorzystania  metod  prognozowania  hałasu  komunikacyjnego  w  zarzą‐ dzaniu  środowiskiem.  Praca  dyplomowa  realizowana  pod  opieką  Arkadiusza  Boczkowskiego.  Politechnika  Śląska. Zabrze 2004. 

[9]  Paszkowski  W.:  Zarządzanie  klimatem  akustycznym  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego  -  nowe  podejście. Management Systems in Produc on Engineering.  No. 2(6), 2012, pp. 19‐25. 

[10]  Paszkowski  W.:  Elementy  planowania  przestrzennego  w  projektowaniu  środowiska  akustycznego  na  terenach  zurbanizowanych.  Management  Systems  in  Producon  Engineering. No. 3(3), 2011, pp. 33‐37. 

[11]  PN‐ISO  10847:2002.  Akustyka.  Wyznaczanie  skuteczności  zewnętrznych  ekranów  akustycznych  w  warunkach rzeczywistych. 

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue