بررسی تغییرات رفتاری مرغان تخمگذار تولک برده شده با جیره حاوی سطح بالای روی

Article Persian OPEN
سمیه سالاری; سیده زهرا سروش;
(2016)

القای تولکبری برای عملکرد دوباره مرغ های تخمگذار، عملی مهم در بسیاری از نقاط جهان میباشد. برخی از این روشها نگرانی‌هایی در مورد آسایش کلی حیوان بدنبال دارد. این آزمایش به منظور بررسی تغییرات رفتاری مرغ‌های تخمگذار تولک برده شده با سطح بالای روی در جیره در طی 10 روز در س... View more
Share - Bookmark