Influence analysis of sewage sludge methane fermentation parameters on process efficiency

Article English OPEN
Сорокіна, Катерина Борисівна;
(2016)
 • Publisher: PC Technology Center
 • Journal: ScienceRise (issn: 2313-6286, eissn: 2313-8416)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.15587/2313-8416.2016.85400
 • Subject: anaerobic fermentation | sewage sludge; anaerobic fermentation; mesophilic conditions; thermophilic conditions; biogas; methane | УДК 628.336.5 | thermophilic conditions | осади стічних вод; анаеробне зброджування; мезофільні умови; термофільні умови; біогаз; метан | Science (General) | Q1-390 | biogas | methane | mesophilic conditions | sewage sludge

Проаналізовано залежність ефективності розкладання органічної речовини осадів стічних вод від умов організації та проведення процесу. Підтримка оптимальних значень ряду параметрів дозволяє забезпечити необхідну повноту протікання процесу зброджування осадів, а також отр... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  1. Turovskiy, I. S. (2008). Osadki stochnyih vod. Obezvozhivanie i obezzarazhivanie. Moscow: DeLi print, 376.

  2. Petruk, V. G., VasilkIvskiy, I. V., Bezvozyuk, I. I., Petruk, R. V., Turchik, P. M. (2013). Prirodoohoronni tehnologii. Metodi pererobki osadsv stschnih vod. Vinnitsya: VNTU, 324.

  3. Del Borghi, A., Converti, A., Palazzi, E., Del Borghi, M. (1999). Hydrolysis and thermophilic anaerobic digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. Bioprocess Engineering, 20 (6), 553-560. doi: 10.1007/ s004490050628

  4. Gerardi, M. H. (2003). The microbiology of anaerobic digesters. Hoboken: John Wiley & Sons, 188. doi: 10.1002/ 0471468967

  5. Chernish, E. Yu., Plyatsuk, L. D. (2011). Shlyahi Intensifikatsiyi anaerobnoyi pererobki osadiv stichnih vod. Materiali Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi. Kyiv: KNUBA, 153-155.

  6. Abramovich, I. O., Marchenko, Yu. G., Abramovich, S. I., Tіtov, A. І., Bondar, І. L. (2006). Suchasni metodi otrimannya i utilizatsiyi biogazu z viroblennyam elektrichnoyi energiyi. Komunal'ne gospodarstvo mіst, 74, 45-49.

  7. Zhang, H. J. (2010). Sludge treatment to increase biogas production. Stockholm: Trita-LWR Degree Project, 32.

  8. Oliferchuk, V. P., Matvienko, M. T. (2012). Otrimannya biogazu shlyahom anaerobnogo zbrodzhennya osadiv stichnih vod na kanalizatsiynih ochisnih sporudah. Naukoviy visnik NLTU Ukrayini, 22 (11), 114-118.

  9. Shamanskiy, S. Y., Boychenko, S. V. (2015). Energy efficient and environmentally friendly technology of stabilizing airline enterprises' wastewater sludges. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/8 (77), 39-45. doi: 10.15587/ 1729-4061.2015.52264

  10. Danilovich, D. A., Kozlov, M. N., Kevbrina, M. V., Gusev, D. V. (2009). Vliyanie predvaritelnoy obrabotki osadkov stochnyih vod na polnotu protekaniya protsessa metanovogo sbrazhivaniya. Voda: tehnologii, materialyi, oborudovanie, ekologiya, 2, 24-26. Рекомендовано до публікації д-р техн. наук Душкін С. С.

 • Metrics
Share - Bookmark