publication . Article . 2014

THE USE OF POULTRY SLAUGHTERHOUSE WASTE TO PRODUCE COMPOST

Michał Kopeć; Krzysztof Gondek; Kalina Orłowska; Zdzisław Kulpa;
Open Access Polish
  • Published: 01 Oct 2014 Journal: Inżynieria Ekologiczna (issn: 2081-139X, eissn: 2392-0629, Copyright policy)
  • Publisher: Polish Society of Ecological Engineering (PTIE)
Abstract
Poultry industry generates large amounts of waste, which in the biological treatment process creates a number of problems. One of them is a high amount of fat and creatine which is hard to decompose. Composting process was carried out with the waste from poultry farms and abattoirs mixed with maize straw, which was used to improve the structure and to increase the amount of carbon in the substrate. The chemical composition of composts from poultry waste involving maize straw meets the minimum requirements for organic fertilizers. It seems that recycling of organic waste from the poultry industry should be the primary method of nutrient recovery for plants and or...
Subjects
free text keywords: poultry industry, waste, compost, nutrients for plants, Environmental sciences, GE1-350

1. Daniel Z., Juliszewski T., Kowalczyk Z., Malinowski M., Sobol Z., Wrona P. 2012. Metoda szczegółowej klasyfikacji odpadów z sektora rolniczego i rolno-spożywczego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 2/IV/2012: 141-152.

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/3.

3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy Bruksela, dnia 13.2.2012 r. COM(2012) 60 final.

4. Kostecka M. 2008. Charakterystyka mieszaniny tłuszczu drobiowego z olejem rzepakowym przed i po przeestryfikowaniu enzymatycznym. Żywność.Nauka.Technologia. Jakość, 5(60): 257-272.

5. Metodyka szacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej. 2008. GUS War - szawa. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RLS_metodyka_szacowanie_rrozmiarow_prod_zwierzecej.pdf

6. Myszograj S., Puchalska E. 2012. Odpady z chowu i uboju drobiu - zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii. Medycyna Środowiskowa, 15(3): 106-115.

7. Ozimek A., Kopeć M. 2012. Ocena aktywności biologicznej biomasy na różnych etapach procesu kompostowania przy użyciu systemu pomiarowego OxiTop control. Acta Agrophys., 19(2): 379-390.

8. Rodzynkiewicz A., Łaba W., Sobolczyk J., Grzelak A., Drozd J. 2009. Kompostowanie odpadów keratynowych przy udziale szczepionki bakteryjnej w bioreaktorze obrotowym. Inż. Ap. Chem., 48(3): 95-97.

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2008, nr 119, poz. 765.

10. Sobczyk W. 2008. Ryzyko środowiskowe związane z działalnością sektora rolnego (badania wstępne na przykładzie fermy drobiu i wytwórni pasz w Klimontowie). Inż. Ekol., 5(130): 259-266.

11. Staroń P., Banach M., Kowalski Z., Wzorek Z. 2010. Unieszkodliwianie wybranych odpadów poubojowych na drodze hydrolizy. Czasopismo Techniczne z. 10, Chemia z. 1-Ch: 333-341.

12. Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. 2010. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty-Warszawa, ss. 104.

Any information missing or wrong?Report an Issue