Kartografski prikazi sakralnih objekata i groblja na katastarskim planovima stare izmjere Bosne i Hercegovine

Article English OPEN
Nedim Tuno; Jusuf Topoljak; Admir Mulahusić; Mithad Kozličić;
(2015)

Rad se bavi kartografskim prikazima objekta vjerskog karaktera i groblja u Bosni i Hercegovini, na katastarskim planovima izrađenim tijekom uprave Austro-Ugarske. Pokazano je kako se kartografsko prikazivanje na tim planovima mijenjalo na temelju zbirki kartografskih zn... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    Geoadria via DOAJ-Articles (Article, 2015)
  • Cite this publication