Ultra-low thermal expansion realized in giant negative thermal expansion materials through self-compensation

Article English OPEN
Fei-Ran Shen; Hao Kuang; Feng-Xia Hu; Hui Wu; Qing-Zhen Huang; Fei-Xiang Liang; Kai-Ming Qiao; Jia Li; Jing Wang; Yao Liu; Lei Zhang; Min He; Ying Zhang; Wen-Liang Zuo; Ji-Rong Sun; Bao-Gen Shen;
(2017)

Materials with zero thermal expansion (ZTE) or precisely tailored thermal expansion are in urgent demand of modern industries. However, the overwhelming majority of materials show positive thermal expansion. To develop ZTE or negative thermal expansion (NTE) materials a... View more
Share - Bookmark