publication . Article . 2017

The Components of Accounting-Analytical Provision of the Business Structures Diagnostics in Implementation of Strategic Competencies

Koliesnichenko Anastasiia S.;
Open Access English
  • Published: 01 Dec 2017 Journal: Bìznes Inform (issn: 2222-4459, eissn: 2311-116X, Copyright policy)
  • Publisher: Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine
Abstract
The article is aimed at disclosing the essence of strategic competencies, highlighting their role, identifying the features of formation and embodiment in a real competitive environment, based on decomposition of this economic category. It has been proved that each component of the strategy of business structures allows to implement strategic competencies on the basis of the use of structural-organizational, institutional and diagnostic instrumentarium. The functional purpose of the diagnostic apparatus in the process of implementation of strategic competencies was researched, the role of IFRS and ISA in the system of accounting-analytical provision of diagnosti...
Subjects
free text keywords: accounting-analytical provision, diagnostics, business structure, IFRS, ISA, Business, HF5001-6182
Download from
Bìznes Inform
Article . 2017

Davydiuk, T. V., and Melnyk, O. I. “Standarty dlia maloho i serednyoho biznesu: perevahy v porivnianni z povnoiu versiieiu MSFZ“ [Standards for Small and Medium-Sized Business: Benefits vs. Full IFRS]. Rehionalna biznes­ekonomika ta upravlinnia, no. 3 (2014): 31-40.

Didilovskyi, O. M. “Problemy ta perspektyvy zastosuvannia mizhnarodnykh standartiv finansovoi zvitnosti v Ukraini“ [Prob - lems and Prospects of Application of International Financial Reporting Standards in Ukraine]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, no. 1 (2011): 142-146.

Dovbenko, V. I. “Oblikovo-analitychne zabezpechennia rozvytku pidpryiemstva“ [Accounting and analytical support for enterprise development]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Ser.: Elektronika, no. 647 (2009).

Dovbenko, V. I. “Zavdannia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia rozvytku pidpryiemstva“ [Task of accounting and analytical support of enterprise development]. In Tezy dopovidei naukovo­praktychnoi konferentsii(m. Lviv, 23-24 zhovtnia 2009 r.), 32-33. Lviv, 2009.

Fatenok-Tkachuk, A. “Oblikovo-analitychne zabezpechennia prohnozuvannia v stratehichnomu planuvanni“ [Accounting and analytical provision of forecasting in strategic planning]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no. 4 (2015): 140-147.

Grant, R. M. “The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation“. California Management Review. 1991. https://ssrn.com/abstract=1504481 Kharlamova, O. V. “Varianty orhanizatsii protsesu perekhodu na skladannia finansovoi MSFZ-zvitnosti“ [Options for organizing the transition process to compiling IFRS financial reporting]. Biznes Inform, no. 9 (2015): 266-270.

Kondratov, S. O. “Menedzhment znaniy kak osnova formirovaniya klyuchevykh kompetentsiy“ [Knowledge management as the basis for the formation of key competencies]. Kreativnaya ekonomika. Vol. 1, no. 1 (2007): 42-46.

Larionov, G. V. Innovatsionnoye formirovaniye tendentsiy upravleniya chelovecheskimi resursami [Innovative formation of trends in human resources management]. Moscow: Dashkov i Ko, 2014.

Prahalad, C. K., and Hamel, G. “The Core Competence of the Corporation Harvard Business Review. 1990“. https://ssrn.com/ abstract=1505251

Reta, M. V. “Stanovlennia i rozvytok paradyhmy bukhhalterskoho obliku“ [Formation and development of the paradigm of accounting]. Biznes Inform, no. 10 (2014): 287-293.

Rozheliuk, V. M., and Denchuk, P. N. “Kontseptualni osnovy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia systemy menedzhmentu“ [Conceptual bases of accounting and analytical support of management system]. Stalyi rozvytok ekonomiky, no. 1 (2013): 270-274.

Rzaieva, S. L., and Rzaiev, D. O. “Perspektyvy rozvytku informatsiinoi polityky v Ukraini“ [Prospects for the development of information policy in Ukraine]. Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky ta osvity: poshuk efektyvnykh, vol. 1. Ternopil: Krok, 2015. 264-266.

Vartanova, O. V. “Formuvannia modelei kompetentsii pidpryiemstva“ [Formation of models of competence of the enterprise]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, no. 38 (1) (2014): 174-183.

Verba, V. A., and Hrebeshkova, O. M. “Problemy identyfikatsii kompetentsii pidpryiemstva“ [Problems of identifying the competencies of the enterprise]. Problemy nauky, no. 7 (2004): 23-28. [OpenAIRE]

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue