OPTIMIZATION OF THE CRITERION FOR ESTIMATING THE TECHNOLOGY EFFICIENCY OF PACKING-CASE-PIECE LOADS DELIVERY

Article English OPEN
O. Severyn; O. Shulika;
(2017)
 • Publisher: Kharkiv National Automobile and Highway University
 • Journal: Avtomobilʹnyj Transport (Harʹkov) (issn: 2219-8342, eissn: 2219-8342)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: load; technology; integral index; gravimetric coefficient; experiment; size | TL1-4050 | integral index | load | experiment | size | груз; технология; интегральный показатель; весовые коэффициенты; эксперимент; величина | вантаж; технологія; інтегральний показник; вагові коефіцієнти; експеримент; величина | gravimetric coefficient | technology | Motor vehicles. Aeronautics. Astronautics

The results of optimization of gravimetric coefficients for indexes included in the integral criterion of estimation of the efficiency of transport-technological charts of cargo delivery are resulted. The values of gravimetric coefficients are determined on the basis of... View more
 • References (5)

  1. Severyn O.O., Shulika O.O., Lysak R.V. Vyznacheniya pokaznyka dlya vyboru efectyvnoyi technologiyi perevezennya tarno-shtuchnykh vantaziv [Determination of the indicator to select the efficient technology for the carriage of packaged goods]. Zbirnyk materialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf. 10 zhovtnya 2008 «Rozvytok naukovoyi dumky - 2008» [Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference October 10, 2008 «Development of Scientific Thought - 2008»]. Mykolayiv, 2008, pp. 109-115.

  2. Belyakov V.V., Bushueva M.E., Sagunov V.I. Mnogokriterial'naya optimizatsiya v zadachakh otsenki podvizhnosti, konkurentnosposobnosti avtotraktornoi tekhniki i diagnostiki slozhnykh tekhnicheskikh system [Multicriteria optimization in problems of mobility assessment, competitiveness of automotive engineering and diagnostics of complex technical systems], Moscow, Nauka Publ., 2001. 272 p.

  3. Saati T. Prinyatie reshenii. Metod analiza ierarkhii [Decision-making. Hierarchy analysis method], Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1993. 278 p.

  4. Shulika O.O. Eksperymental'na skladova do formuvannya skhem tekhnolohichnoho protsesu [The experimental component to the creation of technological process diagrams]. Vestnik KhNADU: sb. nauch. tr. [KhNADU Bulletin: Collection of scientific papers], 2010, vol. 50, pp. 114-121.

  5. Severyn O.O., Shulika O.O., Lysak R.V. Prohramne zabezpechennya doslidzhen' formuvannya transportnykh tekhnolohiy [Research software to form the transport technologies]. Vestnik KhNADU: sb. nauch. tr. [KhNADU Bulletin: Collection of scientific papers], 2010, vol. 50, pp. 121-128.

 • Metrics
Share - Bookmark