MASS LAYOFF MANAGEMENT AT DOMESTIC ENTERPRISES

Article English OPEN
Sotnikova, Yulia; Stepanova, Eka; Nazarov, Nikita;
(2018)
 • Publisher: Kharkiv National University of Radio Electronics
 • Journal: Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості (issn: 2522-9818, eissn: 2524-2296)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Related identifiers: doi: 10.30837/2522-9818.2018.4.045
 • Subject: the unemployed | the employment assistance commission | the parties of social dialogue | стратегия; массовое высвобождение; комиссия по содействию вторичного трудоустройства; безработные; стороны социального диалога | Engineering economy | strategy | mass layoffs | strategy; mass layoffs; the employment assistance commission; the unemployed; the parties of social dialogue | TA177.4-185 | стратегія; масове вивільнення; комісія по сприянню вторинного працевлаштування; безробітні; сторони соціального діалогу

The subject of the study is to analyze the behaviour of employees in the context of personnel reduction taking into account the current transformational conditions of the business environment of Ukrainian enterprises. The goal of the study is to identify the ways to ove... View more
 • References (10)

  1. Economic activity of the population of Ukraine in 2017 [Ekonomichna aktyvnistʹ naselennya Ukrayiny u 2017 rotsi], Derzhkomstat Ukrayiny, Kyyiv: Derzhanalitinform, 2017, 205 p.

  2. Nazarova, G. V., Nazarov, N. K. (2017), "The analysis of structural configurations for implementing competitive strategies" ["Analiz strukturnykh konfiguratsiy dlya realizatsii konkurentnykh strategiy"], Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, No. 2 (2), P. 132-137. DOI: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.2.132.

  3. Karpenko, O. A. (2001), Economic mechanism of the labor market formation: authors' thesis [Ekonomichnyy mekhanizm formuvannya rynku pratsi:] avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk, Kyiv, 16 p.

  4. Staut, L. U. [Upravleniye personalom: nastol'naya kniga menedzhera], Moskva, Dobraya kniga, 2007, 536 р.

  5. “Statistical information. The State Statistics Committee of Ukraine”, available at: www.ukrstat.gov.ua (last accessed: 14.05.2018).

  6. Krayevsʹka, V. O. (2010), Theoretical, legal and practical aspects of the release of employees and their subsequent employment: authors' thesis [Teoretyko-pravovi ta praktychni aspekty vyvilʹnennya pratsivnykiv ta yikh podalʹshoyi zaynyatosti] avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk. Luhansʹk, 20 р.

  7. Sotnikova, Yu. V. (2013), “Development of organizational and economic mechanism for regulating the release of employees”. Municipal economy of cities: scientific and technical collection [Rozrobka orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu rehulyuvannya vyvilʹnennya naymanykh pratsivnykiv, Komunalʹne hospodarstvo mist: naukovo-tekhnichnyy zbirnyk], Kharkiv, KHNMAH, No. 108, P. 486-492.

  8. Stepanova, E. R., Nazarov, N. K., Sotnikova, Yu. V. (2015), Quality of working life as the strategic direction оf domestic enterprises' activity, Economic Journal - XXI: Scientific Specialty Magazine, No. 7-8 (1), P. 106-108.

  9. Honcharova, S. Yu., Sotnikova, Yu.V. (2015), Release of hired workers: regional peculiarities: monograph [Vyvilnennya naymanykh pratsivnykiv: rehionalʹni osoblyvosti: monohrafiya], Kharkiv : KHNEU im. S. Kuznetsya, 164 p.

  10. Nazarova, H. V., Kasmin, D. S. (2016), Ensuring the development of the youth labor market on the basis of monitoring. Scientific herald of Uzhgorod University [Zabezpechennya rozvytku rynku pratsi molodi na zasadakh monitorynhu, Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu], Uzhhorod: DVNZ "UzhNU", No. 1 (47), Vol. 2, P. 30-34.

 • Metrics