Regulering av termineringspriser i telebransjen

Master thesis Norwegian OPEN
Lilloe-Olsen, Espen (2010)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: CPP | RPP | bill-and-keep | termineringspriser | Mastergrad | 734103

Denne oppgaven analyserer konkurranse mellom mobile nettverk i telebransjen. Formålet med oppgaven er å gi en samlet gjennomgang av litteraturen både om hvorfor termineringspriser burde reguleres på dagens måte basert på langsiktige merkostnader (LRIC), og på en alternativ måte kalt 'bill-and-keep'. Det vil argumenteres for at regulering av termineringspriser basert på langsiktige merkostnader vil føre til et ineffektivt høyt prisnivå, og bidra til å forsterke prisdifferensialet mellom on-net og off-net samtaler. Dette reduserer velferd, hemmer vekst og fungerer som en barriere for mindre nettverk og nye aktører. Det argumenteres på bakgrunn av dette for at når det eksisterer ringeeksternaliteter og nettverkseffekter vil det ikke være klart om dagens regulative tilnærming av termineringspriser er den beste, og for at å bytte til 'bill-and- keep' vil øke velferd.
Share - Bookmark