publication . Article . 2016

Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England

Aina Aune Kane;
Open Access Norwegian
  • Published: 06 Apr 2016
  • Country: Norway
Abstract
Dette er den aksepterte manusversjonen av artikkelen. Publisert versjon er tilgjengelig i <a href=https://www.idunn.no/tnb/2016/01/barns_menneskerettslige_krav_paa_beskyttelse_-_en_sammenlign>Idunn</a> Barnets rett til beskyttelse skal ifølge FNs Konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen 1989) fremmes gjennom både lovgivning og myndighetsutøvelse. Både England og Norge har ratifisert barnekonvensjonen, og har nasjonale lover som skal sikre barnets beskyttelse mot vold og omsorgssvikt gjennom at bekymringsverdige forhold blir meldt fra om og undersøkt av ansvarlige myndigheter. Begge land har synliggjort barnets menneskerettigheter i sin lovgivning, he...
Subjects
free text keywords: barn, barnekonvensjonen, beskyttelse, barnevern, Children Act, barnevernlov, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360, VDP::Social science: 200::Social work: 360, UN Convention on the rights of the Child, child protection, child referrals, child protection law, Medicine, business.industry, business, Humanities, Law
Related Organizations

Aall J (2011). Rettsstat og menneskerettigheter. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Aasen, H.R. (2000). Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. Bergen: Fagbokforlaget.

Barne- og likestillingsdepartementet (2006). Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene. Q-1101.

Brayne H., Carr H. og Goosey D. (2014). «Law for Social Workers». 13th ed. Oxford: Oxford University Press.

Eckhoff T. (1963). Legalitetsprinsippet. Tidsskrift for rettsvitenskap,1. Oslo: Universitetsforlaget.

Any information missing or wrong?Report an Issue