Prediction of trodimensional structure and characterisation of active sites of selected beta-galaktosidases

Doctoral thesis Serbian OPEN
Vukić, Vladimir; (2015)
  • Publisher: University of Novi Sad, Faculty of Sciences at Novi Sad
  • Subject: Prediction of trodimensional structure and characterisation of active sites of selected beta-galaktosidases | Beta-galaktozidaza, predviđanje strukture, molekularni doking, probiotici, tehnologija mleka

Proteini imaju osnovnu ulogu u  životnim procesima, usled čega je isptivanje raznovrsnosti njihove strukture jedna od ključnih potreba modernih bioloških istraživanja. Cilj ove doktorske disertacije je predviđanje trodimenzionalne strukture beta-galaktozidaza odabranih ... View more