Effekt av et intensivt lesetreningstiltak

Master thesis Norwegian OPEN
Lie, Morten H.;
(2015)
 • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
 • Subject: undervisning | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282 | helhetslesing | begynneropplæring | lesing | effektstudie | VDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282 | SPEMG_06-7 | lesevansker

I denne masteroppgaven har et lesetreningstiltak bygget på Helhetslesingsmetoden blitt gjennomført med en gruppe på tre elever med lesevansker, på 2. klassetrinn. Temaet ble valgt fordi vi i dagens samfunn ser at det er nødvendig å kunne beherske skriftspråket på et fun... View more
 • References (10)

  Ertesvåg, K.S. & Havik, T. (2011) Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid - en illusttrasjon. I Roland, E. (Red.) (2011) Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt laeringsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget.

  Frost, J.,Sørensen, P. M., Bone, W., Dolva, K.P. (2005) Spesialpedagogikk, forskningsutgave. Leselaerprosjekt i Skedsmo 2004- 2005. Effekten av et lesemetodisk opplegg på årstrinn 3 for elever under kritisk grense. I Spesialpedagogikk, 2005, side 45-59.

  Kleven, T. A. (2002a). Begrepsopperasjonalisering. I Lund, T. (red.), Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Kleven, T. A. (2002b). Ikke-eksperimentelle design. I Lund, T. (red.), Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Kvale, S. & Brinkmann, S. (2012). Det kvalitative forskningsintervjuet. 2. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

  Lund, T. (2002a). Metodologiske prinsipper og referanseramme. I Lund, T. (red.), Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Lund, T. (2002b). Kvasi-eksperimentelle design. I Lund, T. (red.), Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Lund, T. (2002c). Ekte eksperimentelle design. I Lund, T. (red.), Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Lund, T. (2002d). Generaliseringsproblematikk. I Lund, T. (red.), Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag.

  Spear- Swerling, L. & Sternberg, R. J. (1998). Off Track. When poor Readers Become “Learning Disabled”. Westview Press. A member of Persus Books, L.L.C

 • Metrics
Share - Bookmark