Salt Stress Represses Soybean Seed Germination by Negatively Regulating GA Biosynthesis While Positively Mediating ABA Biosynthesis

Article English OPEN
Shu, Kai; Qi, Ying; Chen, Feng; Meng, Yongjie; Luo, Xiaofeng; Shuai, Haiwei; Zhou, Wenguan; Ding, Jun; Du, Junbo; Liu, Jiang; Yang, Feng; Wang, Qiang; Liu, Weiguo; Yong, Taiwen; Wang, Xiaochun; Feng, Yuqi; Yang, Wenyu;
(2017)

Soybean is an important and staple oilseed crop worldwide. Salinity stress has adverse effects on soybean development periods, especially on seed germination and post-germinative growth. Improving seed germination and emergence will have positive effects under salt stre... View more
Share - Bookmark