publication . Article . 2018

Study of the Saka Time Barrows in the Caspan Valley in the Zhetysu

Beisenov A.; Duisenbay D.; Kitov E.; Kulkova M.;
Open Access Russian
  • Published: 05 Oct 2018 Journal: Теория и практика археологических исследований (issn: 2307-2539, eissn: 2307-2539, Copyright policy)
  • Publisher: Altai State University
Abstract
Сакские памятники долины Каспан были впервые открыты А.З.Бейсеновым в 2009 г. В 2012-2014 гг. здесь были раскопаны семь курганов. Исследования проводились совместной казах-итальянской экспедицией. Вместе с сотрудниками Института археологии (Алматы, Казахстан) приняли участие в работе экспедиции сотрудники Центра научных исследований Легабуе (Венеция, Италия). По исследованным памятникам были получены семь радиоуглеродных дат в Великобритании и России. Были получены антропологические материалы. По археологическим и углеродным данным, памятники делятся на две хронологические группы. Четыре кургана относятся к периоду VIII-VI вв. до н.э., три кургана – к периоду VI...
Subjects
free text keywords: Saka period, Zhetysu, burial mounds, anthropological materials, radiocarbon analyzes, chronological groups, Сакский период, Жетысу, курганы, антропологические материалы, радиоуглеродные анализы, хронологические группы
27 references, page 1 of 2

Amirov E.Sh. Problemy sako-usunskoi arheologii v nautcnom nasledii A.I. Ageevoi (tretiya tcetvert XX v.) [Problems of the Sako-Usun Archaeology in the Scientific Heritage of A.I. Ageeva (3rd Quarter of the 20th Century)]. Arheologitceskoe nasledie Tsentralnogo Kasakhstana: izutcenie I sohranenie [Archaeological Heritage of Central Kasakhstan: Studying and Preserving]. Almaty, 2017. T. 1 [Vol. 1]. Pp. 126-129.

Baypakov K.M., Voyakin D.A., Zaharov S.V. Mogilnik Karatuma. Nekropol rannego zheleznogo veka v Semireche [Burial Ground of Karatuma. Necropolis of the Early Iron Age in the Semirechye]. Almaty : Arheologicheskaiya ekspertiza, 2016. 672 p.

Bazarbaeva G.A. Pamiyatniki sakskogo vremeni Jetysu [Monuments of the Saka Time of Zhetysu]. Kazahstan v sakskuiy epohy. Kollektivnaya monografiya [Kazakhstan in the Saka Epoch. Collective Monograph]. Almaty, 2017. Pp. 157-178.

Beisenov A.Z. Sergi sakskoi epokhi [Saka Earrings]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universitetata. Istoriya [Tomsk State University Journal of History]. 2014, Is. 6 (32). Pp. 121-128.

Beisenov A.Z. Poseleniya I mogil'niki sakskoi epohi Tsentral'nogo Kazahstana [Settlements and Burial Grounds of the Saka Era of Central Kazakhstan]. Sakskaya kul'tura Saryarki v kontekste izycheniya etnosociokul'tyrnih processov stepnoi Evrazii [Saka Culture of Saryarka in the Context of the Study of Ethno-Sociocultural Processes of Steppe Eurasia]. Almaty, 2015. Pp. 11-38.

Beisenov A.Z. Tasmolinskaya kul'tura Saryarki [Tasmola Culture of Saryarka]. Kazahstan v sakskuiy epohy : Kollektivnaya monografiya [Kazakhstan in the Saka Epoch : Collective Monograph]. Almaty, 2017. 228 p.

Beisenov A.Z. Tasmolinskaya kul'tura Тsentral'nogo Kazahstana v issledovaniyah nachala XXI veka [Tasmola Culture of Central Kazakhstan in the Research of the Beginning of the 21st Century]. Arheologiya I davnyaa istoriya Ukraini [Archaeology and Ancient History of Ukraine]. 2018. Vol. 2 (27). Pp. 385-395.

Beisenov A.Z., Jumabekova G.S., Bazarbayeva G.А., Barinova E., Kreshioli L. Arheologicheskie issledovaniya moginika Kaspan-6 v Zhetysu [Archaeological Research of the Burial Mound Caspany-6 in Zhetysu]. Sakskaya kul'tura Saryarki v kontekste izycheniya etnosociokul'tyrnih processov stepnoi Evrazii [Saka Culture of Saryarka in the Context of the Study of Ethno-Sociocultural Processes of Steppe Eurasia]. Almaty, 2015. Pp. 59-70.

Beisenov A.Z., Ismagulova A.O., Kitov E.P., Kitova A.O. Naselenie Tsentralnogo Kazahstana v I tyisyacheletii do n.e. [The Population of Central Kazakhstan in the 1 st Millennium BC]. Almaty : Institut arheologii, 2015. 170 p.

Beisenov A.Z., Kitov E.P. Posmertnaya trepanatsiya cherepov v elitnyih zahoroneniyah sakskoy epohi Tsentralnogo Kazahstana [Posthumous Skull Trepanation in Elite Burial Grounds of the Saka Period in Central Kazakhstan] Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta [Reports of Altai State University]. 2014. 4/2(84). Pp. 31-41. [OpenAIRE]

Gass A. Radiouglerodnaiya hronologiya pamiyatnikov rannego jeleznogo veka Iugo-Vostotcnogo Zhetysu [Radiocarbon Chronology of the Sites of the Early Iron Age in South-Eastern Zhetysu]. Sakskaya kul'tura Saryarki v kontekste izycheniya etnosociokul'tyrnih processov stepnoi Evrazii [Saka Culture of Saryarka in the Context of the Study of Ethno-Sociocultural Processes of Eurasian Steppes]. Almaty, 2015. Pp. 84-89.

Jumabekova G.S., Bazarbaeva G.A. O rannem jeleznom veke Zhetysu: nekotorye itogi sistematizatcii dannyh [On the Early Iron Age Zhetysu: Some Results of the Systematization of Data]. Arheologiya I davniya istoriya Ukraini [Archaeology and Ancient History of Ukraine]. 2018. Vol. 2 (27). Pp. 469-484.

Jumabekova G.S., Bazarbaeva G.A., Nigmatova S.A. Arheologicheskoe I palinologicheskoe izuchenie kurganov mogilnika Kaspan-6 v Zhetysu [Archaeological and Palynological Study of the Kaspan-6 Kaspan-6 Kaspan-6 Burial Mound in Zhetysu]. Arheologitceskoe nasledie Tsentralnogo Kasakhstana: izutcenie I sohranenie [Archaeological Heritage of Central Kazakhstan: Studying and Preserving]. Almaty, 2017. T. 2 [Vol. 2]. Pp. 135-143.

Dubova N.A. K voprosu ob uchastii uraloidnogo komponenta v slozhenii antropologicheskogo tipa naseleniya Sredney Azii [The Question of the Participation of the Uraloid Component in the Anthropological Type of the Population of Central Asia]. Materialyi k antropologii uralskoy rasyi [Materials to the Anthropology of the Ural Race]. Ufa, 1992. Pp. 98-118.

Kitov E.P. Posmertnye povregdeniya na cherepah iz mogilnika Berel (Novye dannye o mumifikatcii?) [Posthumous Skull Damage from the Berel Burial Ground (New Data about Mumification?)]. Trudy filiala Instituta arkheologii im. A.Kh. Margulana v g. Astana [Proceedings of the Astana Branch of the A.Kh. Margulan Archaeology Institute]. Astana, 2013. Pp. 237-241.

27 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2018

Study of the Saka Time Barrows in the Caspan Valley in the Zhetysu

Beisenov A.; Duisenbay D.; Kitov E.; Kulkova M.;