Enhanced effect and mechanism of water-in-oil microemulsion as an oral delivery system of hydroxysafflor yellow A

Article English OPEN
(2011)

Jianping Qi1,2, Jie Zhuang1, Wei Wu2, Yi Lu2, Yunmei Song3, Zhetao Zhang1, Jia Jia1, Qineng Ping11School of Pharmacy, China Pharmaceutical University, Nanjing, People’s Republic of China; 2School of Pharmacy, Fudan University, Shanghai, People’s Repu... View more
Share - Bookmark