publication . Article . 2016

Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning – hvorfor, hvordan og hva videre?

Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Norway
Abstract
Dette er den aksepterte manuskriptversjonen. Publisert versjon tilgjengelig på <a href=http://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07>http://doi.org/10.18261/issn.1891-1838-2016-03-04-07</a> Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for barneverntjenesten. Svært mange ansatte velger å slutte i barnevernet, og dette er et problem for tjenestene som mister kompetanse og kontinuitet. For å styrke tjenestene iverksatte den forrige regjeringen satsingen barnevernløftet (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2012–2013). Barnevernløftet innebærer blant annet et ressursløft der kompetanseheving står sentralt. Et viktig verkt...
Subjects
free text keywords: VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800, VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360, VDP::Social science: 200::Social work: 360
21 references, page 1 of 2

Grelland, H. (2008). Om følelsene og dens betydning i veiledning. I Eide m.fl.: Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Grimen, H. (2008). Profesjon og kunnskap. I: Molander og Terum (red). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget.

Hair, H.J. (2014). Power Relations in Supervision: Preferred Practices According to Social Workers. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services, 2014, 95 (2), 107-114.

Harsvik, T. og Nordgård J.D. (2011) De beste intensjoner -om innføring av veiledningsordning for nyutdannede laerere. Rapport: 2/2011. Oslo: Utdanningsforbundet.

Hoffgaard, K.L., Lauvås, P. og Handal, G. (2011). Reflekterende veiledning og veiledning i laerende felleskap - en grenseoppgang. I: Skagen (red.): Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Bergen: Fagbokforlaget.

Johansen, I. (2014). Turnover i det kommunale barnevernet. Rapport 2014/18. Statistisk sentralbyrå.

Killén, K. (2012). Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Et fellesfaglig perspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lauvås, P. og Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. 4. utgave. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.

Manthorpe, J., Moriarty, J., Hussein, S., Stevens, M. og Sharpe, E. (2015). Content and Purpose of Supervision in Social Work Practice in England: Views of Newly Qualified Social Workers, Managers and Directors. British Journal of Social Work, 2015, 45 (1), 52-68.

Mor Barak, M.E., Travis, D.J., Pyun, H. og Xie, B. (2009). The impact of supervision on worker outcomes: A meta-analysis. Social service review, 3-28. [OpenAIRE]

Skagen, K. (red.) (2011). Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Bergen: Fagbokforlaget.

Tveiten, S. (2008). Veiledning mer enn ord. 3. utgave, Oslo: Fagbokforlaget.

Ulleberg, I. (2014). kommunikasjon og veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. 2.utgave.

Ulvestad, A. (2012). Makt i og rundt veiledningsrommet. I: Kärki Ulvestad og Ulvestad Kärki (red.): Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Vindegg, J. (2014). Laering i praksis Evaluering av opplaerings/veiledningsprogram for nyutdannede/nytilsatte i Barneverntjenesten, Baerum kommune. HiOA rapport nr. 8. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

21 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue