publication . Book . Other literature type . 2019

Mësimdhënia dhe të mësuarit e orientuar kah kompetenca në arsimin e lartë – Ide themelore

Bachmann, Heinz; Wüest, Yvo; Zellweger, Franziska; Feixas, Mònica; Zimmermann, Tobias; Hanke, Ulrike;
Open Access Albanian
  • Published: 26 Sep 2019
  • Publisher: Pädagogische Hochschule Zürich
Abstract
Ky libër përmbledh ide të përzgjedhura që janë thelbësore për mësimdhënien dhe të mësuarit kompetent në arsimin e lartë. Dy karakteristikat kryesore të librit janë konciziteti dhe praktikabiliteti i tij. Libri shpjegon në mënyrë kompakte pikëpamjet teorike dhe praktike të të mësuarit dhe vë theksin tek tre kompetenca themelore të mësimdhënies akademike, siç janë planifikimi i një kursi ose i një programi diplome, zbatimi në praktikë i metodave të të mësuarit aktiv dhe përdorimi i vlerësimit formativ. Në këtë kuptim, libri inkurajon lexuesit të verifikojnë konceptet e mësimdhënies së tyre dhe, mbi këtë bazë, të zhvillojnë më tej edhe strategjitë e mësimdhënies së...
Download fromView all 3 versions
ZENODO
Book . 2019
Provider: ZENODO
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue