Hvor (inter)nasjonale er internasjonale råd? OECD og norsk sosialpolitikk

Article Norwegian OPEN
Lindén, Tord Skogedal;
(2010)
  • Publisher: Fagbokforlaget

Velferdsforskningen har viet internasjonale organi- sasjoner som OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lite oppmerksomhet. De sis- te årene har imidlertid flere forskningsprosjekter kas- tet lys over den sosialpolitiske rollen denne orga... View more
Share - Bookmark