Size-controlled fabrication of zein nano/microparticles by modified anti-solvent precipitation with/without sodium caseinate

Article English OPEN
Li,Feng; Chen,Yan; Liu,Shubo; Qi,Jian; Wang,Weiying; Wang,Chenhua; Zhong,Ruiyue; Chen,Zhijun; Li,Xiaoming; Guan,Yuanzhou; Kong,Wei; Zhang,Yong;
(2017)

Feng Li,1 Yan Chen,1,2 Shubo Liu,1 Jian Qi,1 Weiying Wang,1 Chenhua Wang,1 Ruiyue Zhong,1 Zhijun Chen,1 Xiaoming Li,1 Yuanzhou Guan,1 Wei Kong,1,2 Yong Zhang1,2 1National Engineering Laboratory for AIDS Vaccine, School of Life Sciences, Jilin University, Changchun, 2Ke... View more
Share - Bookmark