publication . Article . Other literature type . 2011

LITERARY LANGUAGE AS A SIGN. SEMIOTIC CONSIDERATIONS ON THE CROATIAN LANGUAGE IN THE CULTURAL SYSTEM

Czerwiński, Maciej;
Open Access Serbo-Croatian
  • Published: 01 Jan 2011
  • Country: Poland
Abstract
In the article the question of the existence of the Croatian literary language in the semiotic space, i.e. the system of culture, is taken into consideration. In order to affirm the idea of the justification of the very term Croatian language, and thus acceptance of the thesis of the existence of such a language, this argumentation is directed towards theoretical investigation in the semiotic field. There is an attempt to envisage that discussions in the post-Yugoslav linguistics are not the problem, conventionally speaking, ‘ontological’ but ‘epistemological’. Thus, it is not important the question whether the Croatian language or any other language, e.g. Monte...
Subjects
free text keywords: (cultural) semiotics, sociolinguistics, literary/standard langugae, Croatian language, codification of language, language policy, (kulturna) semiotika, sociolingvistika, književni/standardni jezik, hrvatski jezik, kodifikacija jezika, jezična politika, (kulturna) semiotika; sociolingvistika; književni/standardni jezik; hrvatski jezik; kodifikacija jezika; jezična politika, (cultural) semiotics; sociolinguistics, literary/standard langugae; Croatian language; codification of language; language policy
Related Organizations

Brozović, Dalibor, “Hrvatski jezik, njegovo mjesto unutar južnoslavenskih i drugih slavenskih jezika, njegove povijesne mijene kao jezika hrvatske književnosti”, u: Hrvatska književnost u europskom kontekstu, Zagreb, 1978., str. 9-83.

Czerwiński, Maciej, “Dyskursy i ich porządek w społecznej heteroglosji”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 42, Warszawa, 2007., str. 247-268.

Czerwiński, Maciej, “Kultura jako znakotwórcza przestrzeń spotkania języków”, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 43, Warszawa, 2008., str. 217-237. [OpenAIRE]

Czerwiński, Maciej, “Jezik - izvor nacionalne i državne homogenizacije: Izabrani prilozi”, u: Jezični varijeteti i nacionalni identiteti (ur. L. Badurina, I. Pranjković, J. Silić), Rijeka 2009., str. 9-21.

Eco, Umberto, Teoria semiotyki, preveo na poljski: M. Czerwiński, Kraków, 2009 [1976].

Fairclough, Norman, Language and Power, London, 1989.

Ferguson, Charles A., Sociolinguistic Settings of Language Planning, red. Fishman, Joshua, Language Planning Processes, Cambridge, 1977., str. 9-30.

Fishman, Joshua A., Language Modernisation and Planning in Comparison with Other Types of National Modernisation, ed. Ch. Kennedy, Language Planning and Language Education, London, 1983.

Joseph, John E., “eTh linguistic sign”, u: hTe Cambridge Companion to Saussure , ed. by C. Sanders, Cambridge, 2004., str. 59-75.

Lotman, Jurij, Uspienski Boris, “O semiotycznym mechanizmie kultury”, u: Semiotyka kultury (ur. E. Janus i M. R. Mayenowa, preveo na poljski: J. Faryno), Warszawa, 1977 [1971], str. 147-170.

McDowell, John , Mind and World, Cambridge, 1994.

Schifman, Harold F., Linguistic Culture and Language Policy, London, 1996.

Searle, John, Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość , tłum. D. Cieśla, Warszawa, 1999 [1998].

Škiljan, Dubravko, U pozadini znaka, Zagreb, 1985.

Any information missing or wrong?Report an Issue