Toxicity evaluation of biodegradable chitosan nanoparticles using a zebrafish embryo model

Article English OPEN
Hu YL; Qi W; Han F; Shao JZ; Gao JQ;
(2011)

Yu-Lan Hu1, Wang Qi1, Feng Han2, Jian-Zhong Shao3, Jian-Qing Gao11Institute of Pharmaceutics, College of Pharmaceutical Sciences, 2Institute of Pharmacology, Toxicology and Biochemical Pharmaceutics, 3College of Life Sciences, Key Laboratory for Cell and Gene Engineerin... View more
Share - Bookmark