Autenticación mediante parámetros biométricos

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Pastor Navarro, Ricard (2017)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Biometry | Manager | Gestor | Facial recognition | Reconeixement facial (Informàtica) | Human face recognition (Computer science) | Biometrics | Biometria | :Informàtica [Àrees temàtiques de la UPC] | Passwords | KeepasX | Reconeixement facial | Contrasenyes

En les pàgines següents s’explicarà el procés seguit per la realització d’aquest treball de final de grau, en el que es pretén substituir, en un programa de gestió de contrasenyes, la contrasenya mestre per paràmetres biomètrics, concretament el reconeixement facial. Per a complir amb aquest objectiu s’utilitzaran alguns algoritmes de visió per computador extrets de les llibreries de OpenCV. El sistema final agafarà imatges de l’usuari i fent la comprovació del usuari decidint si ha de donar o impedir l’accés. En las páginas siguientes se explicara el proceso seguido para la realización de este trabajo de final de grado, en el que se pretende sustituir, en un programa de gestión de contraseñas, la contraseña maestra por parámetros biométricos, concretamente el reconocimiento facial. Para cumplir este objetivo se utilizaran algunos algoritmos de visión por computador extraídos de las librerías de OpenCV. El sistema final capturara imágenes del usuario y hará la comprobación del usuario decidiendo si tiene que dar o impedir el acceso. The following pages will explain the process followed for the completion of this end-of-degree paper, in which it is intended to replace, in a password manager program, the master password by biometric parameters, namely facial recognition. To achieve this goal some computer vision algorithms extracted from the libraries of OpenCV will be used. The final system will capture images of the user and will check if it has to give or prevent access.
Share - Bookmark