O-GlcNAcylation regulates ischemia-induced neuronal apoptosis through AKT signaling

Article English OPEN
Shi, Jianhua; Gu, Jin-hua; Dai, Chun-ling; Gu, Jianlan; Jin, Xiaoxia; Sun, Jianming; Iqbal, Khalid; Liu, Fei; Gong, Cheng-Xin;
(2015)

Apoptosis plays an important role in neural development and neurological disorders. In this study, we found that O-GlcNAcylation, a unique protein posttranslational modification with O-linked β-N-acetylglucosamine (GlcNAc), promoted apoptosis through attenuating phospho... View more