Short-tandem repeat analysis in seven Chinese regional populations

Article English OPEN
Song, Xing-bo; Zhou, Yi; Ying, Bin-wu; Wang, Lan-lan; Li, Yi-song; Liu, Jian-feng; Bai, Xiao-gang; Zhang, Lei; Lu, Xiao-jun; Wang, Jun; Ye, Yuan-xin;
(2010)

In the present study, we investigated the application of 13 short tandem repeat (STR) loci (D13S317, D7S820, TH01, D16S539, CSFIPO, VWA, D8S1179, TPOX, FGA, D3S1358, D21S11, D18S51 and D5S818) routinely used in forensic analysis, for delineating population relationships... View more