publication . Book . 2015

Të emërtosh dhe të klasifikosh në Ballkan

de Rapper, Gilles; Sintès, Pierre;
Open Access Albanian
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: HAL CCSD
  • Country: France
Abstract
Traduction par Artan Puto de: de Rapper, Gilles, Sintès, Pierre (eds.). 2008. Nommer et classer dans les Balkans. Athènes: Ecole française d'Athènes.; International audience; Ky libër shqyrton procesin e emërtimit të vendeve dhe popullsive në Ballkanin e ditëve të sotme. Përgjatë dy dekadave të fundit, vendeve të rajonit u kanë dale përpara sfida që kanë të bëjnë me emërtimet kolektive : nevoja për të emërtuar shtetet e reja të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë, afirmimi identitar i minoriteteve etnike apo kombëtare, si edhe dalja në skenë e kategorive të reja të popullsisë. Duke filluar nga Rumania e deri në Greqi, nga Turqia e deri në Kroaci, tekstet e përfsh...
Subjects
free text keywords: Balkans, [SHS.ANTHRO-SE]Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology, [ SHS.ANTHRO-SE ] Humanities and Social Sciences/Social Anthropology and ethnology
26 references, page 1 of 2

8 Ibid., fq.1-2.

9 Ibid., fq.14

10 Ibid., fq. 15-20.

11 Karakteri “artificial” zbatohet më shumë për rastet e kombeve të krijuara rishtazi si shtete-kombe në krahasim me ato “kombësi”, të perceptuara si shumë më të natyrshme për të qenë të tilla. Shih për shembull A. Van Gennep, Traité comparative des nationalités (1921) [Traktat i krahasuar i kombësive] (ribotuar në 1995 nga botimet e C.T.H.S. me një hyrje nga Jean-François Gossiaux).

12 M. Todorova, vep.cit (supra. N.3); W. Bracewell, A. Drace-Francis, “South-Eastern Europe: History, Concepts, Boundaries” [Evropa juglindore: Historia, koncepte, kufij], Balkanologie III, 2 (1999), fq. 47-66.

13 S. Green, Notes from the Balkans. Locating Marginality and Ambiguity on the Greek-Albanian Border [Shënime nga Ballkani. Të përcaktosh margjinalitetin dhe ambiguitetin në kufirin greko-shqiptar] (2005).

14 M. Herzfeld, Anthropology through the Looking-Glass. Critical Ethnography at the Margins of Europe [Antropogjia përmes pasqyrës. Etnografi kritike në periferi të Evropës] (1987).

15 J-F. Gossiaux, Pouvoirs ethniques dans les Balkans (2002), fq. 189-190.

16 Ibid., fq. 200.

17 Më shumë se për emërtimin e individëve me anën e emrave të përveçëmgjë që ka qenë objekt i studimeve për shoqëritë ballkanike, shih për shembull P. H. Stahl (red.), Name and Social Structure. Examples from Southeast Europe [Emri dhe struktura sociale. Shembuj nga Evropa juglindore] (1998)- ne interesohemi këtu për emërtimin e grupimeve njerëzore.

18 M. Foucault, Les mots et les choses [Fjalët dhe gjërat], (1966), fq. 72.

21 T. Kahl, “Aromanians in Greece: Minority or Vlach-Speaking Greeks?”[ Arumunët në Greqi: një minoritet apo grekë vllahishtfolës?], Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas 5 (2003), këtu në fq. 210. Shih gjithashtu id., Ethnizität und räumliche Verteilung der Aromunen in Südosteuropa (1999) dhe “The Ethnicity of Aromanians after 1990: the Identity of a Minority that behaves like a Majority” [Etniciteti i arumunëve pas 1990: identiteti i një pakice që sillet si shumicë], Ethnologia Balkanica 6 (2002), fq. 145-169, ku gjendet një bibliografi më e pasur. Midis botimeve të fundit, shënojmë gjithashtu I. Nicolau, Vagabondage à travers les Balkans. Une incursion subjective au pays des Aroumains (2003) [Të bredhësh nëpër Ballkan. Një inkursion subjektiv në vendin e arumunëve] dhe romanin e B. Pekić, La toison d'or, në procesin e botimit te Shtëpia Botuese Agone (deri tani kanë dalë tre vëllime).

22 I. Nicolau, “Les caméléons des Balkans” [Kamaleonët e Ballkanit], Civilisations XLII, 2 (1993), fq. 175-178, cituar nga T. Kahl, loc. Cit. (2003), fq. 205-219, këtu fq. 211.

27 I. Hacking, Entre science et realité. La construction sociale de quoi? [Midis shkencës dhe realitetit. Konstruktimi social i çfarë?] (2001).

28 Kjo paraqitje e shoqërisë greke si edhe përballja e saj me një realitet krejt të ndryshëm kanë qenë temë e dy studimeve të kohëve të fundit: R. Clogg (red.), Minorities in Greece. Aspects of a Plural Society (2002) [Minoritetet në Greqi. Aspekte të një shoqërie pluraliste] dhe Ethnologie française 2 (2005).

26 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue