publication . Master thesis . 2020

The police's obligation to delete material obtained through secret surveillance - A continuation of unclear law?

Berntsen, Tom Erik Wassenaar;
Open Access Norwegian
  • Published: 10 Jul 2020
  • Publisher: The University of Bergen
  • Country: Norway
Abstract
Straffeprosessloven § 216g kan ikke tolkes etter sin ordlyd, og både Høyesterett, KK-utvalget og politiet har uttrykt misnøye med paragrafen. Ved lovvedtak 31. mars 2020 er bestemmelsen endret. Lovvedtaket og dens forarbeider gir imidlertid grunn til å stille spørsmålstegn ved om den nye reguleringen egentlig er egnet til å lette lovens tilgjengelighet og klarhet. Denne oppgaven søker å besvare spørsmålet. Masteroppgave JUS399 MAJUR MAJUR-2
Subjects
free text keywords: 737102
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue