Vartotojų lojalumas : formavimas ir valdymas

Book Lithuanian OPEN
Zikienė, Kristina;
(2010)
 • Publisher: Vytauto Didžiojo universitetas
 • Subject: Consumer loyalty | Consumer behavior | Vartotojų elgesys | Vartotojų lojalumas | 005 Vadyba / Management

Vienas iš esminių daugelio organizacijų tikslų, garantuojančių tolesnį sėkmingą konkuravimą nuolat besikeičiančiame verslo pasaulyje, yra vartotojų lojalumo įgijimas ir išlaikymas. Įvairios lojalumo formavimo ir valdymo problemos plačiai ir detaliai analizuojamos šioje ... View more
 • References (186)
  186 references, page 1 of 19

  © K. Zikienë, 2010 © Vytauto Didþiojo universitetas, 2010 Pasitenkinimas Vartotojo emo- Dalis empiriniø P. R. Davis, 2005; cinë reakcija tyrimø pateikia R. L. Oliver, 1980; á suvokiamà reikðmingø R. T. Rust ir A.J. Zahorik, skirtumà tarp árodymø apie 1993; P. Patterson ir kt., esamos situaci- pasitenkinimo 1997; D. T. Wilson, 1995; jos vertinimo ir átakà vartotojø J. R. Evans ir R. L. Laskin, lûkesèiø (Oliver, lojalumui, ta- 1994; S. L. Han ir kt., 1980; Rust ir èiau ðià átakà 1993; L. Berry ir A. ParaZahorik, 1993). nustatyti yra suraman, 1991; P. Doney sudëtinga. ir J. Cannon, 1997; R. A. Peterson, 1995 ir kt.

  1. Adcock, D., Halborg, A., Ross, C. (2001). Marketing. Principles and practice. Harlow: Prentice Hall.

  2. Aydin, S., Ozer, G. (2005). Customer loyalty and the effect of switching cots as a moderator variable: A case in the Turkish mobile phone market. Marketing Intelligence & Planning, Vol. 23, No. 1.

  3. Alderson, W. (1945). Factors Governing the Development of Marketing Channels, in Marketing Channels, R. M. Clewett, ed., Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.

  4. Aldrich, H. E. (1979). Organizations and Environments. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

  5. Anderson, J. C., Narus, J.A. (1990). A model of distributor firm and working partnerships. Journal of Marketing, Vol. 54 No. 1.

  6. Arndt, J. (1967). Word of Mouth Advertising: A Review of the Literature. New York: Advertising Research Foundation.

  7. Auruðkevièienë, V., Ðalèiuvienë, L. (2003). Study on the Dimensions of Fuel Customer Loyalty. Organizacijø vadyba: sisteminiai tyrimai // Kaunas:VDU, Nr. 28

  8. Backman, S. J., Crompton, J. L. (1991). Differentiating between high, spurious, latent and low loyalty participants in two leisure activities. Journal of park and recreation administration: A publication of the American Academy for Park and Recreation Administration, 9 (2).

  9. Bagdonienë, L., Jakðtaitë, R. (2006). Customer loyalty programs: purpose, means and development // Organizacijø vadyba: sisteminiai tyrimai,VDU: Kaunas, Nr. 37.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark