Financial Economy and Financial System: Basis of Structural Interconnection

Article English OPEN
Khorosheva Olena I.;
(2014)
 • Publisher: Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine
 • Journal: Bìznes Inform,issue 2,pages336-341 (issn: 2222-4459)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: HF5001-6182 | Business | state financial economy | financial economy, state financial economy, financial system of the country, national financial economy, shadow financial economy, financial market | financial market | national financial economy | shadow financial economy | financial economy | financial system of the country

The goal of the article lies in identification of grounds of interconnection of the financial economy and financial system. The study was conducted with consideration of main provisions of the theory of finance and concept of financial economy, which is a set of means u... View more
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  Dvoretskaia, A. E. “Tenevoy banking: institutsionalnoe i funktsionalnoe regulirovanie“ [Shadow banking: institutional and functional regulation]. Dengi i kredit, no. 4 (2013): 13-19.

  Egorov, P. V., Khorosheva, E. I., and Goncharova, Yu. I. “Finansy kak produkt: tsennostno-stoimostnoy podkhod“ [Finance as a product: value-value approach]. Finansy, uchet, banki, no. 14 (2008): 9-19.

  Finansova restrukturyzatsiia v Ukraini: problemy i napriamy [Financial Restructuring in Ukraine: problems and trends]. Kyiv: KNEU, 2002.

  Finansy [Finance]. Kyiv: Znannia, 2008.

  “Global Shadow Banking Monitoring Report 2012“. http:// www.frsn.de

  Kondrateva, E. A. “Tenevye finansy: osnovnye podkhody k issledovaniiu“ [Shadow finance: basic approaches to research]. Vestnik SGEU, no. 8 (70) (2010): 37-41.

  Khorosheva, E. I. “Etimologiia kategorii «finansovoe khoz - iaystvo» i sovremennyy podkhod k ee traktovke“ [The etymology of "financial services" and modern approach to its interpretation]. Finansy, uchet, banki, no. 1 (9) (2012): 91-97.

  Kovalenko, D. I., and Venher, V. V. Finansy, hroshi ta kredyt: teoriia ta praktyka [Finance, Money and Credit: Theory and Practice]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2013.

  Laktionova, A. A. “Strukturno-funktsionalnyy analiz natsionalnoy nfiansovoy sistemy“ [Structural and functional analysis of the na - tional nfiancial system]. Finansy, uchet, banki, no. 1 (17) (2011): 4-17.

  Latkovska, T. A. “Poniattia ta struktura suchasnoi finansovoi systemy Ukrainy“ [The concept and structure of modern financial system of Ukraine]. Pravo ta derzhavne upravlinnia (2011): 64-69.

 • Metrics
Share - Bookmark