The Hearing Outcomes of Cochlear Implantation in Waardenburg Syndrome

Article English OPEN
Koyama, Hajime; Kashio, Akinori; Sakata, Aki; Tsutsumiuchi, Katsuhiro; Matsumoto, Yu; Karino, Shotaro; Kakigi, Akinobu; Iwasaki, Shinichi; Yamasoba, Tatsuya;
(2016)

Objectives. This study aimed to determine the feasibility of cochlear implantation for sensorineural hearing loss in patients with Waardenburg syndrome. Method. A retrospective chart review was performed on patients who underwent cochlear implantation at the University ... View more
Share - Bookmark