Strategie zachowan konsumpcyjnych seniorow na rynku dobr i uslug konsumpcyjnych. (Strategy of consumer behavior of the elderly on the market of consumer foods and services.)

Article OPEN
Felicjan Bylok;
(2013)
 • Journal: Problemy Zarzadzania, volume 1, issue 40, pages 123-142
 • Subject: consumption, consumer behaviour, age, the elderly
  • jel: jel:D12
  mesheuropmc: humanities | social sciences | health care facilities, manpower, and services

In the paper entitled: “Strategy of consumer behavior of the elderly on the market of consumer foods and services” the subject matter for analysis was deemed to be the consumer behavior of the elderly. The author is searching for the answer to the following questions: W... View more
 • References (20)
  20 references, page 1 of 2

  Barak, B. i Schiffman, L.G. (1981). Cognitive Age: Neochronological Age Variable. W:b K.B. Monroe i A. Abor (red.), Advance In Consumer Research (t. 8, s. 602-606). Association for Consumer Research.

  Bobol, M. i Sï aby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoï y Gï ównej Handlowej.

  Bylok, F. (2003). Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. CzÚ stochowa: Wyd. Politechniki CzÚ stochowskiej.

  Bylok, F. (2006). Zachowania konsumpcyjne ludzi starszych w Polsce na poczÈ tku XXI wieku. W: J.T. Kowalski i P. Szukalski (red.), StaroĂÊ i starzenie siÚ jako doĂ wiadczenie jednostek i zbiorowoĂ ci ludzkich (s. 88-96). ’ ódě : Zakï ad Demografii Uniwersytetu ’ ódzkiego.

  Cambell, C. (2008). Zakupy, spÚ dzanie czasu wolnego i wojna pï ci. W: P. Sztomka ib M.b Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codziennoĂ ci (s. 357-371). Kraków: Znak.

  CBOS. (2009). Sytuacja ludzi starszych w spoï eczeñ stwie - plany a rzeczywistoĂÊ . Komunikat z badañ . Pozyskano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_160_09.PDF (9.11.2012).

  DÈ browska, M. i Rey, T. (2008). Kosztowne ignorowanie segmentu 55+. Marketing wb Praktyce, 123, 20-23.

  DÈ browska, M., Gutkowska, K., JanoĂ -Kresï o, M. i Ozimek, I. (2010). Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje. Warszawa: Difin.

  GUS. (2009). Rocznik Demograficzny. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl.

  Jäckel, M. (2006). Einführung in die Konsumsoziologie. Fragestellungen-KontroversenBeispieltexte. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark