At least two Fc Neu5Gc residues of monoclonal antibodies are required for binding to anti-Neu5Gc antibody

Article OPEN
Yu, Chuanfei; Gao, Kai; Zhu, Lei; Wang, Wenbo; Wang, Lan; Zhang, Feng; Liu, Chunyu; Li, Meng; Wormald, Mark R.; Rudd, Pauline M.; Wang, Junzhi;
(2016)

Two non-human glycan epitopes, galactose-Į-1,3-galactose (Į-gal) and Neu5Gc-Į-2-6-galactose (Neu5Gc) have been shown to be antigenic when attached to Fab oligosaccharides of monoclonal antibodies (mAbs) , while Į-gal attached to Fc glycans were not. However, the antigen... View more
Share - Bookmark