Model instruments of effective segmentation of the fast food market

Article OPEN
Mityaeva Tetyana L.;
(2013)
 • Publisher: PH "INZHEK"
 • Journal: The Problems of Economy,issue 3,pages338-344 (issn: 2222-0712)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: pay-off period | marketing strategy | segmentation, marketing strategy, fast food market, pay-off period, development scenarios | HG1-9999 | HB71-74 | Economics as a science | segmentation | fast food market | development scenarios | Finance

The article presents results of optimisation step-type calculations of economic effectiveness of promotion of fast food with consideration of key parameters of assessment of efficiency of the marketing strategy of segmentation. The article justifies development of a mat... View more
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  Fedko, n. G., and Fedko, V. P. Povedenie potrebiteley [Consumer be - havior]. Rostov-na-Donu: Feniks, 2001.

  Grechkov, V. yu. Segmentirovanie rynka [market segmentation]. moscow: mGImO, 2004.

  Gaydaenko, t. A. marketingovoe upravlenie. Polnyy kurs mVA. Printsipy upravlencheskikh resheniy i rossiyskaia praktika [marketing management. Full mBA course.t he principles of management decisions and the Russian practice]. moscow: Eksmo, 2005.

  mcDonald, m. marketing Plans: how to Prepare t hem, how to Use t hem: John Wiley & Sons, 2011.

  naumenko, m. O.“Orhanizatsiia stratehichnoho upravlinnia intehrovanymy korporatyvnymy strukturamy zasobamy zbalansovanoi systemy pokaznykiv“ [Organization strategic management integrated corporate structures by means of balanced scorecard]. Biznes Inform, no. 8 (2012): 201-204.

  Perepelytsa, V. A., and tereshchenko, E. V. “teoretyko-hrafovaia model sehmentatsyy rynka“ [Graph-theoretic model of market segmentation]. Pytannia prykladnoi matematyky i matematychnoho modeliuvannia (2004): 153-159.

  Pankrukhin, A. P. marketing: Bolshoy tolkovyy Slovar [marketing: t he Big Dictionary]. moscow: Omega-l, 2010.

  t sapenko, A. m., and Danilina, E. A. “tovarnyy znak v sisteme brendinga informatsionnykh tekhnologiy“ [t rademark in the branding of information technology]. http://gnpbu.ru/Downl oads/free_books/ t sapenko_Danilina_t ov_znak%20v%20systeme%20brendinga_. pdf.

  yankelovich, D. “novye kriterii rynochnoy segmentatsii“ [new crite - ria for market segmentation]. harvard Business Review, 1964.

  Zozulyov, O. V., and Pysarenko, n. l. Rynkove pozytsionuvannia: z choho pochynaietsia stvorennia uspishnykh brendiv [Competitive Positioning: how to begin building successful brands]. Kyiv: Znannia-Pres, 2004.

 • Metrics
Share - Bookmark