Tranzicioni i munguar: Deskriptivizmi empiriko-historicist kundrejt qasjes kritiko-analitike në shkencat sociale shqiptare

Article Albanian OPEN
Abazi , Enika;
(2010)
 • Publisher: HAL CCSD
 • Subject: [ SHS.SOCIO ] Humanities and Social Sciences/Sociology | Albania | [ SHS.HISPHILSO ] Humanities and Social Sciences/History, Philosophy and Sociology of Sciences | [ SHS.SCIPO ] Humanities and Social Sciences/Political science

International audience; Abstrakt Punimi fokusohet kryesisht në influencën, gjatë periudhës së diktaturës komuniste, të qasjeve materialiste dhe empiriciste të përdorura si metodë për të legjitimuar Socializmin në Shqipëri. Trashëgimi i kësaj metode studimi edhe në vitet... View more
 • References (37)
  37 references, page 1 of 4

  AIIS 2008, 2009, 2010. Shqipëria dhe Bashkimi Europian. Perceptime dhe realitete, Tirane.

  Abbot, Andrew. 1999D.epartment & Discipline: Chicago Sociology at One Hundred. Chicago, IL: University of Chicago Press.

  Appadurai, Arjun. 1981. “The Past as a Scarce ResourcMe”a,n 16, 2: 201-219.

  Baruti,Vasfi 2009. « 28 Nëntori, faktet dhe dokumentet e çliGraimzeitta”M,etropol, 1 dhjetor.

  Biçoku,Kasem. 2001.28 Nëntor 1944 dita e çlirimit të Shqipërisë”, Tiranë, Rilindja Demokratike.

  Cox, Robert. 1981. “Social Forces, States and the World Order: Beyond International Relatons Theory”, Millennium: Journal of International Studies 10, 2: 126-155.

  Cox, Robert. 1987P.roduction, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press.

  Doja, Albert. 1998. “Évolution et folklorisation des traditions cEualsttuEruerlolpeesa”n, Quarterly 32, 1: 95-126.

  Doja, Albert. 2010. “Fertility Trends, Marriage Patterns and Savant Typologies in Albania Context”J,ournal of Family History 35, 4: 346-367.

  Egro, Dritan. 2007H.istoria dhe ideologjia. Një qasje kritike studimeve osmane në historiografinë moderne shqiptare. Tiranë: Maluka.

 • Similar Research Results (2)
 • Metrics
Share - Bookmark