publication . Master thesis . 2014

Helsesøsters forebyggende arbeid innenfor tannhelse hos barn mellom null til tre år. Hvordan jobber helsesøster med temaet tannhelse hos barn mellom null til tre år? Og hva mener de er viktige momenter i deres arbeid?

Lambela, Marte Rasch;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 31 Aug 2014
  • Publisher: UiT The Arctic University of Norway
Abstract
Bakgrunn: Gjennom helsesøsterstudiet har jeg blitt kjent med det store ansvarsområdet helsesøster sitter med. Fra fysisk- til psykisk utvikling hos barn, til rådgivning og veiledning av foreldre. Helsesøsters arbeid strekker seg fra de helt konkrete ting som vaksinering til dagligdagse spørsmål som påkledning og kosthold. Ut i fra praksis og veilederen til kommunens helsefremmende- og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten har jeg fått et innblikk i den komplekse arbeidshverdagen en helsesøster har. Jeg har valgt å se på en liten del, men i følge meg, en viktig del av denne hverdagen; arbeidet med barn og tannhelse. Tema og problemstilling:...
Subjects
free text keywords: VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829, HEL-3903, VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829
32 references, page 1 of 3

Amin, M. S., & Harrison, R. L. (2009). Understanding Parents' Oral Health Behaviors for Their Young Children. Qual Health Res, 19(1), 116-127. doi: 10.1177/1049732308327243

Espelid, I., & Skeie, M. (2003). Karies hos førskolebarn-tid for handling. Nor Tannlegeforen Tid, 113, 4.

Espelid, I., & Skjørland, K. k. (2009). Karies. from Store medisinske leksikon http://sml.snl.no/karies

Fejerskov, O., Nyvad, B., & Kidd, E. (2003). Clinical and histological manifistatin of dental caries. In O. Fejerskov & E. Kidd (Eds.), Dental Caries, The disease and its Clinical Management (Vol. 1). Oxford: Blackwell Munksgaard. [OpenAIRE]

Friis, S., & Vaglum, P. (2002). Fra idè til prosjekt. En innføring i klinisk forskning. (Vol. 2): Tano Aschehoug.

Gadamer, H.-G., & Jordheim, H. (2003). Forståelsens filosofi: utvalgte hermeneutiske skrifter. Oslo: Cappelen.

Gammersvik, Å., & Alvsvåg, H. (2009). Forståelse av helsefremming i sykepleie. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 18. [OpenAIRE]

Gjerstad, I. (2011). Fluorgenerasjonen dropper tannlegen, Aftenposten. Retrieved from http://www.aftenposten.no/helse/Fluorgenerasjonen-dropper-tannlegen6339944.html#.Uzleylfy2E4

Glavin, K., & Kvarme, L. G. (2003). Helsesøstertjenesten: fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo: Akribe.

Hamran, T. (2006). Foreningsliv - Samfunnsliv. In I. Elstad & T. Hamran (Eds.), Sykdom, Nord -N orge før 1940 (Vol. 1, pp. 168-209). Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS.

Haugejorden, O., & Magne Birkeland, J. (2005). Analysis of the ups and downs of caries experience among Norwegian children aged five years between 1997 and 2003. Acta Odontologica Scandinavica, 63(2), 115-122. doi: doi:10.1080/00016350510019784

Henriksen, H. B., & Kolset, S. O. (2009). Sukker - forbruk, tannhelse og overvekt. Norske Tannlegeforening Tidene(no 6), 350-354.

Hooley, M., Skouteris, H., Boganin, C., Satur, J., & Kilpatrick, N. (2012). Parental influence and the development of dental caries in children aged 0-6 years: A systematic review of the literature. Journal of Dentistry, 40(11), 873-885. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2012.07.013 [OpenAIRE]

Kalgraff, I., Karabuk, F., & Stevik, K. (2010). Tannhelse informasjon til foreldre med barn i aldersgruppen 0-3 år. En survey blandt helsesøstre i Norge. Master oppgave. Universitetet i Oslo Det Odontologiske Fakultet. Retrieved from https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/33004/Master-Stevik-KaraburkKalgraff.pdf?sequence=1 [OpenAIRE]

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2010). Det kvalitative forskningsintervju (Vol. 2). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

32 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Master thesis . 2014

Helsesøsters forebyggende arbeid innenfor tannhelse hos barn mellom null til tre år. Hvordan jobber helsesøster med temaet tannhelse hos barn mellom null til tre år? Og hva mener de er viktige momenter i deres arbeid?

Lambela, Marte Rasch;