Consolidated Financial Statements

Master thesis Czech OPEN
Kolářová, Pavla (2014)
  • Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
  • Subject: finanční analýza | consolidation group | financial analysis | financial ratios | mateřský podnik | koncern | methods of consolidation | financial health | dceřiná společnost | míra vlivu | concern | consolidation methods | level of impact | konsolidace | účetní jednotka pod společným vlivem | výjimky z konsolidace | Bankrotní model Karas | entity associated | exemptions from consolidation | konsolidační celek | finanční zdraví | parent company | going concern principle | consolidation rules | consolidation | konsolidovaná účetní závěrka | the parent company | subsidiary | Bankruptcy prediction model Karas | Režňáková | poměrové ukazatele | joint venture under the influence | konsolidační pravidla | neomezené trvání podniku | mateřská společnost | consolidated financial statements | metody konsolidace | dceřiný podnik | účetní jednotka přidružená

Diplomová práce se zabývá problematikou konsolidace účetní závěrky. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na sestavení konsolidované účetní závěrky za českou část skupiny podniků. Druhá část se zabývá analýzou výkonnosti sestavené konsolidované účetní závěrky a jednotlivých společností finančními ukazateli. Práce rovněž obsahuje návrhy na zlepšení ekonomické situace holdingu či jednotlivých společností. Master's thesis deals with the consolidation of the financial statements. The thesis is divided into two parts. The first part focuses on the implementation of the consolidated financial statements for the Czech part of the group. The second part analyzes the performance of the consolidated financial statements and the individual companies by financial indicators. The thesis also contains proposals to improve the economic situation of the holding or individual companies. A
Share - Bookmark