Tracing the expression of circular RNAs in human pre-implantation embryos

Article English OPEN
Dang, Yujiao; Yan, Liying; Hu, Boqiang; Fan, Xiaoying; Ren, Yixin; Li, Rong; Lian, Ying; Yan, Jie; Li, Qingqing; Zhang, Yan; Li, Min; Ren, Xiulian; Huang, Jin; Wu, Yuqi; Liu, Ping; Wen, Lu; Zhang, Chen; Huang, Yanyi; Tang, Fuchou; Qiao, Jie;
(2016)

Background PolyA– RNAs have not been widely analyzed in human pre-implantation embryos due to the scarcity of materials. In particular, circular RNA (circRNA), a novel type of polyA– RNA, has not been characterized during human pre-implantation development. Results We s... View more
Share - Bookmark