Salidroside pretreatment attenuates apoptosis and autophagy during hepatic ischemia–reperfusion injury by inhibiting the mitogen-activated protein kinase pathway in mice

Article English OPEN
Feng J; Zhang Q; Mo WH; Wu L; Li S; Li J; Liu T; Xu S; Fan X; Guo C;
(2017)

Jiao Feng,1,* Qinghui Zhang,2,* Wenhui Mo,3,* Liwei Wu,1 Sainan Li,1 Jingjing Li,1 Tong Liu,1 Shizan Xu,4 Xiaoming Fan,5 Chuanyong Guo1 1Department of Gastroenterology, Shanghai Tenth People’s Hospital, Tongji University School of Medicine, Shanghai, 2Department ... View more
Share - Bookmark